Splošni pogoji in določila Thuiswinkel

Ti splošni pogoji in določila nizozemske organizacije »Thuiswinkel« (v nadaljevanju: Thuiswinkel.org) so bili pripravljeni po posvetu z nizozemsko Zvezo potrošnikov »Consumentenbond« v okviru Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) nizozemskega ekonomsko-socialnega sveta »Sociaal-Economische Raad« in stopajo v veljavo s 1. junijem 2014.

Tukaj lahko prenesete Splošne pogoje in določila

Kazalo vsebine:

1. člen - Definicije
2. člen - Identiteta podjetnika
3. člen - Primernost
4. člen - Ponudba
5. člen - Pogodba
6. člen - Pravica do preklica
7. člen - Dolžnosti potrošnika med obdobjem za premislek
8. člen - Izvajanje pravice do preklica s strani potrošnika in s tem povezani stroški
9. člen - Dolžnosti podjetnika v primeru preklica
10. člen - Pravica do izločitve od preklica
11. člen - Cena
12. člen - Združljivost in dodatna garancija
13. člen - Dostava in izvedba
14. člen - Trajne transakcije: trajanje, preklic in podaljšanje
15. člen - Plačilo
16. člen - Obdelava reklamacij
17. člen - Spori
18. člen - Panožna garancija
19. člen - Dodatni ali odstopajoči dogovori
20. člen - Spreminjanje splošnih pogojev in določil Thuiswinkel

1. člen - Definicije

V teh pogojih in določilih bo naslednje razumljeno kot:

 1. Dodatna pogodba: pogodba, po kateri potrošnik pridobi izdelke, digitalno vsebino in/ali storitve v povezavi s pogodbo na daljavo in to blago, digitalno vsebino in/ali storitve bo podjetnik ali tretja oseba zagotovila na osnovi pogodbe med to tretjo osebo in podjetnikom;
 2. Obdobje za premislek: rok, v katerem lahko potrošnik izkoristi svojo pravico do preklica;
 3. Potrošnik: fizična oseba, ki ne deluje za namene, ki se nanašajo na njegovo prodajo, podjetje, obrt ali profesionalno dejavnost;
 4. Dan: koledarski dan;
 5. Digitalna vsebina: podatki, ki bodo ustvarjeni in dostavljeni v digitalni obliki;
 6. Trajanje pogodbe: pogodba, ki je namenjena za periodično dostavo blaga, izvedbo storitev in/ali dostavo digitalne vsebine v določenem obdobju;
 7. Prenosni nosilec podatkov: vsaka pomoč – vključno z e-pošto - ki omogoča potrošniku ali podjetniku shranjevanje podatkov, ki so naslovljeni nanj osebno na način, ki omogoča prihodnje svetovanje ali uporabo v obdobju, ki ustreza obdobju, za katerega so podatki namenjeni, in ki omogoča nespremenjeno razmnoževanje shranjenih podatkov;
 8. Pravica do preklica: možnost za potrošnika, da prekliče pogodbo na daljavo v obdobju za premislek;
 9. Podjetnik: fizična ali pravna oseba, ki je član Thuiswinkel.org in nudi izdelke, (dostop do) digitalne vsebine in/ali storitve na daljavo za potrošnike;
 10. Pogodba na daljavo: pogodba, ki bo sklenjena med podjetnikom in potrošnikom v okviru organiziranega sistema prodaje izdelkov, digitalnih vsebin in/ali storitev na daljavo, pri čemer se bo do sklenitve pogodbe izključno ali vključno uporabljala ena ali več tehnik komunikacije na daljavo;
 11. Vzorčni obrazec za preklic: evropski vzorčni obrazec za preklic, vključen v Prilogi I teh pogojev in določil; Priloge I ni treba pripraviti, če zadevni potrošnik za svoje naročilo nima pravice do preklica;
 12. Tehnike komunikacije na daljavo: pomeni, da se lahko uporablja za sklepanje pogodbe, ne da bi se potrošnik in podjetnik sočasno nahajala v istem prostoru.

2. člen - Identiteta podjetnika

Penshop Slovenija

Nizozemska

Delovni čas:
Od ponedeljka do petka od 09.00 do 17.00 ure

E-poštni naslov: info@penshop.si

Št. COC: 76467457
Davčna številka: NL8606.333.54.B.01

3. člen - Primernost

 1. Ti splošni pogoji in določila veljajo za vsako ponudbo podjetnika in za vsako sklenjeno pogodbo na daljavo med podjetnikom in potrošnikom.
 2. Pred sklenitvijo pogodbe na daljavo bo potrošniku omogočen vpogled v te Splošne pogoje in določila. Če to razumno ni mogoče, potem bo podjetnik pred sklenitvijo pogodbe na daljavo izjavil, na kakšen način si je mogoče ogledati Splošne pogoje in določila pri podjetniku, potrošniku pa bodo brezplačno in čim prej poslani na zahtevo.
 3. Če bo pogodba na daljavo sklenjena elektronsko, potem bo za razliko od prejšnjega odstavka in pred sklenitvijo pogodbe na daljavo potrošniku omogočen vpogled v te Splošne pogoje in določila prek elektronskih sredstev na takšen način, da jih potrošnik lahko na preprost način shrani na prenosni nosilec podatkov. Če to razumno ni mogoče, potem bo pred sklenitvijo pogodbe na daljavo navedeno, na kakšen način si je mogoče elektronsko ogledati Splošne pogoje in določila, potrošniku pa bodo brezplačno in čim prej poslani na zahtevo po elektronski poti ali drugače.
 4. V primeru, če poleg teh Splošnih pogojev in določil veljajo še posebni pogoji in določila za izdelke ali storitve, potem enako veljata drugi in tretji odstavek in potrošnik lahko v primeru nasprotujočih pogojev in določil vloži zahtevek z uporabo določb, ki so zanj ugodnejše.

4. člen - Ponudba

 1. Če ima ponudba omejeno trajanje veljavnosti ali se izvaja pod pogoji in določili, potem bo to izrecno navedeno v ponudbi
 2. Ponudba vsebuje popoln in natančen opis ponujenih izdelkov, digitalnih vsebin in/ali storitev. Opis je dovolj podroben, da omogoči potrošniku dobro oceno ponudbe. Če podjetnik uporablja slike, potem so te prikaz resničnih ponujenih izdelkov, storitev in/ali digitalnih vsebin. Očitne zmote ali očitne napake v ponudbi podjetnika ne zavezujejo.
 3. Vsaka ponudba vsebuje takšne informacije, da je potrošniku jasno, kakšne so njegove pravice in dolžnosti, povezane s sprejetjem ponudbe.

5. člen - Pogodba

 1. Pogodba bo sklenjena skladno s pogoji določb v razdelku 4, v trenutku sprejetja s strani potrošnika in skladno s tem določenimi pogoji in določili.
 2. Če potrošnik sprejme ponudbo elektronsko, podjetnik brez časovnega zamika elektronsko potrdi prejem sprejetja ponudbe. Dokler podjetnik ne potrdi prejema sprejetja, lahko potrošnik prekliče pogodbo.
 3. Če je pogodba sklenjena elektronsko, bo podjetnik izvedel ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varnost elektronskega prenosa podatkov ter bo zagotovil varno spletno okolje. Če lahko potrošnik plača po elektronski poti, bo podjetnik upošteval ustrezne varnostne ukrepe.
 4. Podjetnik se lahko znotraj zakonskih omejitev sam pozanima, ali lahko potrošnik izpolni svoje obveznosti glede plačila ter o tistih dejstvih in dejavnikih, ki so pomembni za odgovorno sklenitev pogodbe na daljavo. Če ima podjetnik na osnovi svojega raziskovanja utemeljene razloge, da ne sklene pogodbe, potem lahko utemeljeno zavrne naročilo ali prijavo ali da uporabi izvajanje posebnih pogojev in določil.
 5. Podjetnik bo najpozneje ob dostavi izdelka, izvedbi storitve ali dostavi digitalne vsebine pisno ali na ustrezen način poslal potrošniku naslednje podatke, ki jih lahko potrošnik na dostopen način shrani na prenosni nosilec podatkov:
  • poslovni naslov trgovine podjetnika, na katerega se lahko potrošnik obrne v primeru reklamacij;
  • pogoje in določila, skladno in na način, s katerim lahko potrošnik izkoristi pravico do preklica, ali nedvoumno izjavo glede izključitve pravice do preklica;
  • informacije glede garancij in obstoječih servisov po nakupu;
  • ceno, vključno z vsemi davki za izdelek, storitev ali digitalno vsebino; če je mogoče, veljavne stroške dostave; in način plačila, dostave ali izvedbe pogodbe na daljavo;
  • zahteve glede preklica pogodbe, če je veljavnost pogodbe daljša od enega leta ali če ni določena;
  • če ima potrošnik pravico do preklica, vzorčni obrazec za preklic.
 6. V primeru trajnih transakcij, veljajo določbe prejšnjega odstavka le za prvo dostavo.

6. člen - Pravica do preklica

V primeru izdelkov:

 1. Potrošnik lahko brez navedbe razloga prekliče pogodbo v zvezi z nakupom izdelka v obdobju za premislek, ki traja 14 dni. Podjetnik lahko prosi potrošnika za razlog za preklic, vendar je ne more zahtevati.
 2. Obdobje za premislek, navedeno v razdelku 1, začne teči z dnem, ko potrošnik ali tretja oseba, ki jo je potrošnik vnaprej določil in ni prevoznik, prejme izdelek ali:
  • če je potrošnik z enim naročilom naročil več izdelkov: dan, ko potrošnik ali tretja oseba, ki jo je določil potrošnik, prejme zadnji izdelek. Podjetnik lahko, če je o tem vnaprej pred postopkom naročanja na jasen način obvestil potrošnika, zavrne naročilo več izdelkov z različnimi časi dostave.
  • če je dostava izdelkov sestavljena iz različnih pošiljk ali delov: dan, ko potrošnik ali tretja oseba, ki jo je določil potrošnik, prejme zadnjo pošiljko ali del;
  • v primeru pogodb za periodično dostavo izdelkov v določenem obdobju: dan, ko potrošnik ali tretja oseba, ki jo je določil potrošnik, prvi izdelek;

V primeru storitev ali digitalnih vsebin, ki se ne dostavljajo na fizičnem nosilcu:

 1. Potrošnik lahko brez navedbe razlogov prekliče pogodbo o storitvah in pogodbo za dostavo digitalne vsebine, ki ni dostavljena na fizičnem nosilcu, v roku 14 dni. Podjetnik lahko prosi potrošnika za razlog za preklic, vendar je ne more zahtevati.
 2. Obdobje za premislek, navedeno v razdelku 3, začne teči na dan, ki sledi sklenitvi pogodbe.

Podaljšano obdobje za premislek za izdelke, storitve in digitalne vsebine, ki se ne dostavljajo na fizičnem nosilcu, če potrošnik ni obveščen o pravici do preklica:

 1. Če podjetnik potrošniku ni zagotovil zakonsko obveznih informacij glede pravice do preklica ali vzorčnega obrazca za preklic, obdobje za premislek poteče dvanajst mesecev po koncu prvotnega obdobja za premislek, določenega skladno s predhodnimi razdelki tega člena.
 2. Če je podjetnik potrošniku zagotovil informacije, navedene v predhodnem razdelku, v roku dvanajst mesecev po datumu začetka prvotnega obdobja za premislek, potem obdobje za premislek poteče 14 dni po datumu, ko je potrošnik prejel to informacijo.

7. člen - Dolžnosti potrošnika med obdobjem za premislek

 1. Med obdobjem za premislek mora potrošnik skrbno ravnati z izdelkom in embalažo. Razpakiral ali uporabljal bo izdelek do te stopnje, kot je potrebno, da ugotovi naravo, značilnosti in delovanje izdelka. Izhodišče je tukaj, da sme potrošnik ravnati in pregledati izdelek le tako, kot mu je to dovoljeno v trgovini.
 2. Potrošnik je odgovoren le za zmanjšanje vrednosti izdelka, ki je posledica načina ravnanja z izdelkom, ki presega ravnanje, dovoljeno v razdelku 1.
 3. Potrošnik ni odgovoren za zmanjšanje vrednosti izdelka, če mu podjetnik pred ali ob sklenitvi pogodbe ni zagotovil zakonsko obveznih informacij o pravici do preklica.

8. člen - Izvajanje pravice do preklica s strani potrošnika in s tem povezani stroški

 1. Če potrošnik izkoristi pravico do preklica, mora to sporočiti podjetniku v obdobju za premislek s pomočjo vzorčnega obrazca za preklic ali na drug nedvoumen način.
 2. Čim prej, vendar v roku 14 dni od dneva obvestila, omenjenega v razdelku 1, mora potrošnik vrniti izdelek ali ga predati (namestniku) podjetniku. To ni potrebno, če je podjetnik ponudil, da bo sam prevzel izdelek. V vsakem primeru se šteje, da je potrošnik upošteval rok za vračilo pošiljke, če vrne izdelek pred iztekom obdobja za premislek.
 3. Potrošnik vrne izdelek z vsemi dostavljenimi pripomočki, če je to razumno mogoče v prvotnem stanju in embalaži, ter skladno z razumnimi in jasnimi navodili podjetnika.
 4. Tveganje in breme dokazovanja za pravilno in pravočasno uveljavljanje pravice do preklica je na strani potrošnika.
 5. Potrošnik nosi neposredne stroške vračila izdelka. Če podjetnik ni navedel, da te stroške nosi potrošnik ali če podjetnik navede, da sam nosi stroške, potrošnik ne nosi stroškov za vrnitev pošiljke.
 6. Če potrošnik uveljavlja pravico do preklica, potem ko je najprej izrecno zahteval, da se izvedba storitve ali dostava plina, vode ali elektrike, ki ni bila pripravljena za prodajo v omejeni ali določeni količini, začne med obdobjem za premislek, mora potrošnik plačati podjetniku znesek, ki je sorazmeren delu zakonske dolžnosti, ki je v skladu z navedbami podjetnika v trenutku preklica v primerjavi s popolno skladnostjo z zakonsko dolžnostjo.
 7. Potrošnik ne krije stroškov za izvedbo storitve ali dostavo vode, plina ali elektrike, ki ni bila pripravljena za prodajo v omejeni količini, ali za dostavo mestnega ogrevanja, če:
  • podjetnik potrošniku ni zagotovil zakonsko obveznih informacij glede pravice do preklica, nadomestila stroškov v primeru preklica ali vzorčnega obrazca za preklic, ali;
  • če tega potrošnik ni izrecno zahteval ob začetku izvajanja storitve dobave plina, vode, elektrike ali mestnega ogrevanja med obdobjem za premislek.
 8. Potrošnik ne krije stroškov za popolno ali delno dostavo digitalne vsebine, ki ni dostavljena na fizičnem nosilcu, če:
  • se pred dostavo ni izrecno strinjal z začetkom skladnosti s pogodbo pred koncem obdobja za razmislek;
  • ni potrdil, da se odpove pravici do preklica po njegovem dovoljenju; ali
  • podjetnik ni potrdil te izjave potrošnika.
 9. Če potrošnik uveljavlja pravico do preklica, zakon razveljavi vse dodatne pogodbe.

9. člen - Dolžnosti podjetnika v primeru preklica

 1. Če podjetnik pošlje potrošniku obvestilo o preklicu po elektronski poti, potem bo po prejemu tega obvestila brez zamude poslal potrdilo o prejemu.
 2. Podjetnik povrne stroške vseh plačil potrošnika, vključno z morebitnimi stroški dostave, nastalimi zaradi vračila izdelka podjetniku, brez zamude, vendar v roku 14 dni po datumu, s katerim ga je potrošnik obvestil o preklicu. Razen če podjetnik ne ponudi, da bo sam prevzel izdelek, lahko počaka z vračilom plačila, dokler ne prejme izdelka ali dokler potrošnik ne dokaže, da je poslal izdelek nazaj, odvisno kaj nastopi prej.
 3. Podjetnik za vračilo plačila uporabi enak način plačila, ki ga je uporabil potrošnik, razen če se potrošnik strinja z drugim načinom. Vrnitev plačila je za potrošnika brezplačna.
 4. Če potrošnik izbere dražji način dostave od najcenejše standardne dostave, podjetniku ni treba vrniti dodatnih stroškov za dražji način.

10. člen - Pravica do izločitve od preklica

Podjetnik lahko izključi naslednje izdelke in storitve od pravice do preklica, vendar le, če je podjetnik to jasno navedel v ponudbi, torej pravočasno pred sklenitvijo pogodbe:

 1. Izdelke ali storitve, katerih cena je vezana na nihanja na finančnem trgu, na katerega podjetnik nima vpliva in do katerih lahko pride v roku za preklic.
 2. Pogodbe, ki so bile sklenjene med javno dražbo. Pod javne dražbe se šteje način prodaje, pri katerem bo podjetnik ponudil izdelke, digitalne vsebine in/ali storitve potrošniku, ki je osebno prisoten ali ima možnost, da osebno sodeluje pri dražbi pod vodstvom dražitelja, in pri katerem je uspešni ponudnik dolžan prevzeti izdelke, digitalne vsebine in/ali storitve;
 3. Pogodbe o storitvah po popolni izvedbi storitve, vendar le, če:
  • se je izvedba začela z izrecnim predhodnim soglasjem potrošnika; in
  • potrošnik izjavi, da se odpove pravici do preklica, ko podjetnik v celoti izpolni pogodbo;
 4. Paketna potovanja, kot jih označuje člen 7:500 nizozemskega Civilnega zakonika in pogodbe o prevozu oseb; 
 5. Pogodbe o storitvah za razpoložljivost nastanitev, če je v pogodbi predviden določen datum ali obdobje izvajanja, in za drugačne namene od bivanjskih, prevoza blaga, najema avtomobila in gostinskih storitev;
 6. Pogodbe, ki se nanašajo na prosti čas, če je v pogodbi predviden določen datum ali obdobje za njihovo izvajanje;
 7. Izdelke, proizvedene skladno s specifikacijami potrošnika, ki niso predhodno proizvedeni, ampak bodo proizvedeni na osnovi odločitve potrošnika, ali ki so nedvoumno namenjeni določeni osebi;
 8. Izdelke, katerih kakovost se hitro poslabša ali imajo omejeno trajanje;
 9. Zatesnjene izdelke, ki zaradi varovanja zdravja ali higienskih razlogov niso primerni za vračanje in katerih zatesnitev je po dostavi odstranjena;
 10. Izdelke, ki so bili po dostavi zaradi svoje narave dokončno zmešani z drugimi izdelki;
 11. Alkoholnih pijač, katerih cena je dogovorjena ob sklenitvi pogodbe, vendar se njihova dostava lahko izvede po 30 dneh ter katerih dejanska vrednost je odvisna od nihanj na trgu, na kar podjetnik nima vpliva;
 12. Zatesnjene zvočne, video posnetke in računalniške programe, katerih zatesnitev je po dostavi odstranjena;
 13. Časopise, romane ali revije, razen za naročene;
 14. Dostavo digitalnih vsebin, ki niso na fizičnih nosilcih, vendar le, če:
  • se je izvedba začela z izrecnim predhodnim soglasjem potrošnika; in
  • potrošnik izjavi, da se s tem odpove pravici do preklica;

11. člen - Cena

 1. Med obdobjem veljavnosti, navedenem v ponudbi, se cene ponujenih izdelkov in/ali storitev ne bodo povišale, razen če je sprememba cene posledica sprememb stopnje DDV.
 2. Za razliko od predhodnega razdelka lahko podjetnik ponudi izdelke ali storitve z različnimi cenami, ki so vezane na nihanja na finančnem trgu, na katerega podjetnik nima vpliva. Ta vezanost na nihanja in dejstvo, da so navedene cene priporočene cene, bo navedena na ponudbi.
 3. Povečanja cen v roku 3 mesecev po sklenitvi pogodbe so dovoljena le, če so posledica zakonskih uredb ali določb.
 4. Povečanja cen več kot 3 mesece po sklenitvi pogodbe so dovoljena le, če je tako določil podjetnik in:
  • so posledica zakonskih uredb ali določb; ali
  • ima potrošnik možnost preklicati pogodbo z veljavnostjo z dnem, s katerim stopi v veljavo povečanje cene.
 5. Cene, navedene v ponudbi izdelkov ali storitev, vključujejo DDV.

12. člen - Združljivost in dodatna garancija

 1. Podjetnik jamči, da so izdelki in/ali storitve skladni s pogodbo, specifikacijami, navedenimi v ponudbi, z razumnimi zahtevami glede ustreznosti in/ali uporabnosti ter z zakonskimi določbami in/ali obstoječimi vladnimi pravilniki na datum sklenitve pogodbe. Če je tako dogovorjeno, podjetnik jamči tudi, da je izdelek primeren za drugačno uporabo od običajne.
 2. Dodatno jamstvo, ki ga zagotavlja podjetnik, njegov dobavitelj, proizvajalec ali uvoznik, nikoli ne omejuje zakonskih pravic in zahtevkov, ki jih lahko potrošnik uveljavlja na osnovi pogodbe proti podjetniku, če podjetnik ni izpolnil pogodbe v smislu skladnosti.
 3. Za dodatno jamstvo se šteje vsaka zakonska dolžnost podjetnika, njegovega dobavitelja, uvoznika ali proizvajalca, s katero se potrošniku odobrijo določene pravice ali zahtevki, ki presegajo zakonsko določene, če podjetnik ni izpolnil pogodbe v smislu skladnosti.

13. člen - Dostava in izvedba

 1. Podjetnik bo čim bolje poskrbel za sprejem potrdila in izvedbo naročil izdelkov ter ocenjevanje vlog za zagotavljanje storitev.
 2. Kot kraj dostave velja naslov, ki ga potrošnik sporoči podjetniku.
 3. Skladno z navedenim v 4. členu teh Splošnih pogojev in določil bo podjetnik izvedel sprejeta naročila po zmožnosti, vendar ne pozneje kot v roku 30 dni, razen če je dogovorjen drug rok dostave. Če pride do zamude pri dostavi ali če naročila ni mogoče ali ga je mogoče le delno izvesti, prejme potrošnik obvestilo o tem najpozneje v roku 30 dni po oddaji naročila. V tem primeru ima potrošnik pravico do preklica pogodbe brez stroškov in pravico do morebitnega nadomestila škode.
 4. Po preklicu pogodbe v skladu s prejšnjim razdelkom mora podjetnik brez zamude povrniti znesek, ki ga je potrošnik plačal.
 5. Tveganje poškodovanja in/ali izgube izdelkov je na strani podjetnika do trenutka dostave do potrošnika ali predstavnika, predhodno navedenega in sporočenega podjetniku, razen če je izrecno dogovorjeno drugače.

14. člen - Trajne transakcije: trajanje, preklic in podaljšanje

Preklic:

 1. Potrošnik lahko kadar koli prekliče pogodbo, ki je bila sklenjena za nedoločen čas in ki je namenjena za pogosto dostavo izdelkov (elektrika je vključena) ali storitev, v skladu z dogovorjenimi pravili za preklic in odpovednim rokom največ en mesec.
 2. Potrošnik lahko kadar koli prekliče pogodbo, ki je bila sklenjena za določen čas in ki je namenjena za pogosto dostavo izdelkov (elektrika je vključena) ali storitev, ob koncu določenega trajanja v skladu z dogovorjenimi pravili za preklic in odpovednim rokom največ en mesec.
 3. Glede na pogodbe, navedene v predhodnih razdelkih, lahko potrošnik:
  • kadar koli prekliče in ni omejen na preklic v določenem trenutku ali v določenem obdobju;
  • prekliče vsaj na enak način, na katerega je bila pogodba sklenjena;
  • vsakič prekliče pogodbo z enakim odpovednim rokom kot je podjetnik sam navedel.

Podaljšanje:

 1. Pogodbe, ki je bila sklenjena za določen čas in ki je namenjena za pogosto dostavo izdelkov (elektrika je vključena) ali storitev, ni dovoljeno samodejno podaljšati ali obnoviti za določen čas.
 2. Za razliko od predhodnega razdelka je mogoče pogodbo, ki je bila sklenjena za določen čas in ki je namenjena za pogosto dostavo dnevnikov, časopisov in tednikov ter drugih revij, samodejno podaljšati za določen čas največ tri mesece, če lahko potrošnik prekliče to podaljšano pogodbo ob koncu podaljšanja z odpovednim rokom največ en mesec.
 3. Pogodbo, ki je bila sklenjena za določen čas in ki je namenjena za pogosto dostavo izdelkov ali storitev, je mogoče samodejno podaljšati za nedoločen čas, če lahko potrošnik kadar koli prekliče pogodbo z odpovednim rokom največ en mesec. Odpovedni rok ni daljši od treh mesecev v primeru, če je pogodba namenjena za pogosto, vendar manj kot enkrat mesečno, dostavo dnevnikov, časopisov in tednikov ter drugih revij.
 4. Pogodba z omejenim trajanjem za pogosto dostavo za seznanjanje z dnevniki, časopisi in tedniki ter drugimi revijami (poskusna ali uvodna naročnina) se ne bo samodejno nadaljevala in se samodejno zaključi po poteku poskusne dobe ali uvodnega obdobja.

Trajanje:

 1. Če je rok trajanja pogodbe več kot eno leto, lahko potrošnik prekliče pogodbo kadar koli po enem letu z odpovednim rokom največ en mesec, razen če razumnost in poštenost nasprotujeta preklicu pred koncem dogovorjenega trajanja.


 

15. člen - Plačilo

 1. Če ni drugače določeno v pogodbi ali dodatnih pogojih in določilih, mora potrošnik poravnati zapadle zneske v roku 14 dni po začetku obdobja za premislek ali, če obdobja za premislek ni, v roku 14 dni po sklenitvi pogodbe. V primeru pogodbe za zagotavljanje storitev začne ta rok teči z dnem, ko potrošnik prejme potrditev pogodbe.
 2. Na osnovi prodaje izdelkov potrošnikom le-ta ne sme nikoli biti zavezan vnaprej več kot 50 % v skladu s Splošnimi pogoji in določili. Če je dogovorjeno plačilo vnaprej, potrošnik ne more zahtevati kakršne koli izvedbe zadevnega naročila ali storitve/storitev, preden določeno plačilo vnaprej ni izvedeno.
 3. Potrošnik je dolžan podjetniku takoj prijaviti nepravilnost pri posredovanih ali navedenih podatkih za plačilo.
 4. Če potrošnik pravočasno ne izvede svojih dolžnosti glede plačila, mora, potem ko ga je na to opozoril podjetnik glede zamude plačila in mu je podjetnik odobril rok 14 dni za poravnavo vseh zapadlih plačil in če v tem 14-dnevnem roku še vedno ni plačila, plačati zakonske obresti na dolgovani znesek, podjetnik pa lahko vključi nastale stroške izvensodne izterjave. Ti stroški izterjave znašajo največ: 15 % od zapadlih zneskov do 2.500 EUR; 10 % za naslednjih 2.500 EUR in 5 % za naslednjih 5.000 EUR, najmanj pa 40 EUR. Podjetnik lahko v korist potrošnika odstopa od navedenih zneskov in odstotkov.

16. člen - Obdelava reklamacij

 1. Podjetnik ima možnost določanja postopka glede sporočenih reklamacij in bo obravnaval reklamacije skladno s tem postopkom obravnave reklamacij.
 2. Reklamacije glede izvajanja pogodbe je treba v celoti in jasno opisane poslati podjetniku v ustreznem roku po tem, ko je potrošnik ugotovil napake.
 3. Reklamacije, poslane podjetniku, bodo obravnavane v roku 14 dni od datuma prejema. Če reklamacija zahteva predvidljivo daljši čas obravnave, bo podjetnik poslal odgovor v roku 14 dni z obvestilom o prejemu in navedbo, kdaj lahko potrošnik pričakuje obširnejši odgovor.
 4. Reklamacijo glede izdelka, storitve ali storitve podjetnika je mogoče poslati prek reklamacijskega obrazca na strani za potrošnike na spletnem mestu Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. Reklamacija bo tako poslana zadevnemu podjetniku in družbi Thuiswinkel.org.
 5. Potrošnik mora v vsakem primeru omogočiti 4 tedne časa za rešitev reklamacije po medsebojnem posvetovanju. Po tem roku pride do spora, ki je primeren za uredbo o sporih.

17. člen - Spori

 1. Za pogodbe med podjetnikom in potrošnikom veljajo izključno zakoni Nizozemske, na katere se nanašajo ti Splošni pogoji in določila.
 2. Spore med potrošnikom in podjetnikom glede sklenitve ali izvajanja pogodb glede izdelkov in storitev, ki jih bo ali je dostavil ta podjetnik, lahko v skladu z določbami v nadaljevanju pošlje potrošnik ali podjetnik komisiji Geschillencommissie (Komisija za reševanje sporov) Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP in Den Haag (www.sgc.nl).
 3. Komisija Geschillencommissie bo obravnavala spor le v primeru, če je potrošnik najprej v ustreznem roku posredoval svojo reklamacijo podjetniku.
 4. Če reklamacije ni mogoče ugodno rešiti, potem je treba sprožiti spor najpozneje v 12 mesecih po datumu, s katerim je potrošnik posredoval reklamacijo podjetniku, v pisni ali drugačni obliki, da ga bo obravnavala komisija Commissie pred komisijo Geschillencommissie.
 5. Če želi potrošnik posredovati spor komisiji Geschillencommissie, potem je podjetnik s to izbiro zavezan. Prednostno potrošnik o tem poroča podjetniku.
 6. Če želi podjetnik vložiti spor pri komisiji Geschillencommissie, se mora potrošnik v roku pet tednov po pisnem zahtevku podjetnika, pisno izjasniti, ali tudi on želi enako ali pa želi prepustiti obravnavo spora pristojnemu sodišču. Če podjetnik ne ugodi izbiri potrošnika v roku pet tednov, lahko podjetnik sproži spor pri pristojnem sodišču. 
 7. Komisija Geschillencommissie izroči sklep pod pogoji in določili, kot je določeno v uredbi komisije Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/the-commissies/2404/thuiswinkel). Odločbe komisije Geschillencommissie se izdajo prek zavezujočega nasveta.
 8. Komisija Geschillencommissie ne bo obravnavala spora ali bo prenehala z obravnavo, če je bila podjetniku odobrena odložitev plačila, če je ta bankrotiral ali dejansko prekinil z dejavnostmi svojega podjetja, preden je komisija Geschillencommissie obravnavala spor in preden je izdana končna sodba.
 9. Če je poleg komisije Geschillencommissie Thuiswinkel je pristojna druga priznana komisija za reševanje sporov ali komisija za reševanje sporov, povezana z nizozemsko fundacijo Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) ali inštitutom Klachteninstituut Financial Dienstverlening (Kifid), potem bo prednostno za reševanje sporov, ki so večinoma povezani z načinom prodaje ali zagotavljanjem storitev na daljavo, pristojna komisija Geschillencommissie Thuiswinkel. Za vse druge spore je druga komisija Geschillencommissie priznana s strani ali povezana s SGC ali Kifid.

18. člen - Panožna garancija

 1. Thuiswinkel.org jamči za skladnost z zavezujočimi nasveti komisije Geschillencommissie Thuiswinkel prek svojih članov, razen če se član odloči, da pošlje zavezujoči nasvet dva meseca po njegovem pošiljanju sodišču v pregled. Ta garancija bo zopet uveljavljena, če je zavezujoči nasvet po oceni sodišča ostal nedotaknjen in je sodba, ki to določa, postala pravnomočna brez možnosti pritožbe. Družba Thuiswinkel.org bo plačala potrošniku največji znesek za zavezujoči nasvet v višini 10.000 EUR. Če je znesek višji od 10.000 EUR za zavezujoči nasvet, bo izplačan znesek 10.000 EUR. Za višje zneske je družba Thuiswinkel.org zavezana, da se potrudi, da zagotovi strinjanje člana z zavezujočim nasvetom.
 2. Za uporabo te garancije mora potrošnik poslati pisni zahtevek družbi Thuiswinkel.org in posredovati svoj zahtevek podjetniku družbe Thuiswinkel.org. Če je znesek zahtevka glede podjetnika višji od 10.000 EUR, bo potrošniku ponujeno, da prenese svoj zahtevek v tolikšni meri, ki presega  znesek 10.000 EUR, na družbo Thuiswinkel.org, nato pa bo ta organizacija v lastnem imenu in na lastne stroške zahtevala plačilo na sodišču za zadovoljstvo potrošnika.

19. člen - Dodatni ali odstopajoči dogovori

Dodatne določbe ali določbe, ki odstopajo od teh Splošnih pogojev in določil, ne smejo biti v škodo potrošnika in morajo biti pisne ali zapisane na takšen način, da jih lahko potrošnik shrani na prenosni nosilec podatkov na dostopen način.

20. člen - Spreminjanje splošnih pogojev in določil Thuiswinkel

 1. Družba Thuiswinkel.org ne bo spreminjala teh Splošnih pogojev in določil, razen po posvetu z Zvezo potrošnikov Consumentenbond.
 2. Spremembe teh pogojev in določil so veljavne le po objavi na primeren način, kar pomeni, da bodo v primeru veljavnih sprememb med obdobjem veljavnosti ponudbe obveljale določbe, ki so najbolj ugodne za potrošnika.


Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede, Nizozemska
Postbus 7001, 6710 CB Ede

 


 

Priloga I: Vzorčni obrazec za preklic

Vzorčni obrazec za preklic

(izpolnite in pošljite ta obrazec le, če želite preklicati pogodbo)

 • Za: [ime podjetnika]

[geografski naslov podjetnika]

[številka faksa podjetnika, če obstaja]

[e-poštni naslov ali elektronski naslov podjetnika] 

 • Jaz/Mi* vas s tem obveščamo, da jaz/mi* želimo preklicati pogodbo v zvezi

s prodajo naslednjega izdelka: [oznaka izdelka]*

z dostavo naslednje digitalne vsebine: [oznaka digitalne vsebine]*

z izvedbo naslednje storitve: [oznaka storitve]*,

 

 • Naročeno dne*/prejeto dne* [datum naročila v primeru storitve ali potrdilo o nakupu v primeru izdelkov]
 • [Ime potrošnika/potrošnikov]
 • [Naslov potrošnika/potrošnikov]
 • [Podpis potrošnika/potrošnikov] (samo, če je ta obrazec poslan v papirni obliki)

* Izbrišite, kar ni primerno, ali izpolnite tisto, kar je primerno.

Prenesi Splošne pogoje in določila